Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện câu về mục lục sách

1. Trả lời câu hỏi bằng hai cách theo mẫu :

a) Em có đi xem phim không ?

- Có, em sẽ đi xem phim.

- Không, em không đi xem phim đâu.

b) Mẹ có mua báo không ?

- Có, mẹ sẽ mua báo.

- Không, mẹ không mua đâu.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

- Có, em sẽ ăn cơm bây giờ.

-  Không, em không ăn cơm bây giờ đâu.

2. Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu:

a) Trường em không xa đâu.

b) Trường emxa đâu.

c) Trường em đâu có xa.

Gợi ý :

- Em không xem ti vi đâu.

- Em xem ti vi đâu.

- Em đâu có xem ti vi.

3. Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Em hãy xem mục lục tập truyện thiếu nhi và hoàn thành các yêu cầu trên.