Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

Phương pháp :

- Quan sát tranh và sắp xếp theo thứ tự bài thơ Gọi bạn.

- Đọc kĩ câu và sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh.

- Sắp xếp tên các bạn trong nhóm theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.

1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh dưới đây. Dựa theo nội dung các tranh ấy, kể lại câu chuyện Gọi bạn:

Thứ tự đúng : 1 - 4 - 3 - 2

1. Bê Vàng và Dê Trắng sống trong rừng sâu.

2. Một năm, trời hạn hán. Suối cạn nước, cỏ cây chết khô.

3. Bê Vàng đi tìm cỏ và bị lạc đường về.

4. Dê Trắng đi tìm bạn, gọi: “Bê ! Bê !

2. Dưới đây là 4 câu trong chuyện Kiến và Chim Gáy. Em hãy sắp xếp lại các câu ấy cho đúng thứ tự:

a) Chim gáy đậu trên cây, thấy kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu bạn.

b) Một hôm, kiến khát quá, bèn bò xuống suối uống nước.

c) Kiến bám vào cành cây , thoát chết.

d) Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi.

Thứ tự đúng : b, d, a, c

3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo mẫu sau: