Tập viết: Chữ A hoa (kiểu 2)

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa A (kiểu 2) đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa

Gồm 2 nét :

- Nét 1 : là nét con kín.

- Nét 2 : là nét móc ngược

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : A

b) Viết ứng dụng: Ao liền ruộng cả.