Tập viết: Chữ hoa: D, Đ

1. Phương pháp :

-  Chữ D, Đ  nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ D : gồm 1 nét là kết hợp của 2 nét cơ bản: nét lượn 2 đầu và nét cong phải nối liền nhau tạo 1 vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.

b) Chữ Đ : Gồm 2 nét :

- Nét 1 viết giống như chữ D.

- Nét 2 : Thêm dấu gạch ngang.

2. Tập viết:

a) Viết chữ : D, Đ

b) Viết ứng dụng :

- Dân giàu nước mạnh.

- Đẹp trường đẹp lớp.