Tập viết: Chữ hoa: E, Ê

1. Phương pháp :

-  Chữ hoa E, Ê  nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ E : Gồm 1 nét là kết hợp của 5 nét cơ bản: một nét cong dưới và hai nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn ở thân giữa.

b) Chữ Ê : Gồm 2 nét:

+ Nét 1: giống như chữ E

+ Nét 2 : Thêm dấu mũ nằm trên đỉnh chữ

2. Tập viết:

a) Viết chữ : E, Ê

b) Viết ứng dụng:

- Em yêu trường em.