Tập viết: Chữ hoa: G

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

Chữ hoa G gồm 2 nét :

- Nét 1: giống chữ hoa C

- Nét 2 : là nét khuyết dưới.

2. Tập viết:

a) Viết chữ : G

b) Viết ứng dụng:

- Góp sức chung tay.