Tập viết: Chữ hoa M, N (kiểu 2)

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa M, N (kiểu 2) đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa

a) Chữ M : Gồm 3 nét :

- Nét 1 : nét móc hai đầu

- Nét 2 : nét móc xuôi trái.

- Nét 3 : kết hợp của hai nét cơ bản lượn ngang và cong trái.

b) Chữ N : Gồm 2 nét :

- Nét 1 : nét móc hai đầu. (giống nét 1 của chữ M)

- Nét 2 : kết hợp của hai nét cơ bản lượn ngang và cong trái. (giống nét 3 của chữ M).

2. Tập viết :

a) Viết chữ hoa : M, N (kiểu 2)

b) Viết ứng dụng :

- Mắt sáng như sao.

- Người ta là hoa đất.