Tập viết: Chữ hoa: O, Ô, Ơ

1. Phương pháp :

-  Chữ hoa O, Ô, Ơ  nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

2. Cách viết :

a) Chữ O gồm 1 nét cong khép kín.

b) Chữ Ô gồm 2 nét :

- Nét 1 : giống chữ O

- Nét 2 : dấu mũ

c) Chữ Ơ gồm 2 nét :

- Nét 1 : giống chữ O

- Nét 2 : thêm râu

3. Tập viết :

a) Tập viết chữ : O, Ô, Ơ

b) Viết ứng dụng:

- Ong bay bướm lượn.

- Ơn sâu nghĩa nặng.