Tập viết: Chữ hoa T, U, Ư

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa T, U, Ư đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ U : gồm 2 nét:

- Nét móc hai đầu

- Nét móc ngược phải.

b) Chữ Ư : gồm 3 nét :

- Nét 1-2 : giống chữ U

- Nét 3 : thêm râu trên đầu nét 2

c) Chữ T : gồm 1 nét là sự kết hợp của 3 nét cơ bản : 2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang.

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : T, U, Ư

b) Viết ứng dụng :

- Thẳng như ruột ngựa.

- Ươm cây gây rừng.