Tập viết: Ôn cách viết các chữ hoa: A, M, N, Q, V (kiểu 2)

1. Phương pháp:

- Ôn lại cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2) đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với ứng dụng : viết đúng các tên riêng (các chữ đầu phải viết hoa).

2. Tập viết :

a) Viết chữ hoa : A, M, N, Q, V (kiểu 2).

b) Viết ứng dụng :

- Việt Nam

- Nguyễn Ái Quốc

- Hồ Chí Minh