Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

I. Kiến thức cần nhớ

• Thu thập

Có một nhóm học sinh, mỗi bạn chọn một hình yêu thích.

Dưới đây là các hình mà các bạn đã chọn:

• Phân loại

Các hình trên gồm mấy loại?

• Kiểm đếm

Đếm số hình mỗi loại.

       Có .?. hình tam giác.

       Có .?. hình tròn.

       Có .?. hình vuông.

Giải:

• Phân loại

Các hình trên gồm 3 loại, đó là hình tam giác, hình tròn, hình vuông.

• Kiểm đếm

Đếm số hình mỗi loại.

       Có 10 hình tam giác.

       Có 11 hình tròn.

       Có 6 hình vuông.

II. Dạng toán: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Ví dụ: Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của lớp.

• Thu thập

Dưới đây là các dụng cụ thể thao của một lớp.

• Phân loại

Các dụng cụ trên gồm mấy loại? Kể tên các loại dụng cụ đó.

• Kiểm đếm

        Có .?. quả bóng.

        Có .?. sợi dây.

        Có .?. quả cầu.

Giải:

• Phân loại

Các dụng cụ trên gồm 3 loại.

Các loại dụng cụ đó là: quả bóng, sợi dây và quả cầu.

• Kiểm đếm

        Có 5 quả bóng.

        Có 2 sợi dây.

        Có 7 quả cầu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!