Tia số. Số liền trước, số liền sau

I. Kiến thức cần nhớ - KNTTVCS

II. Dạng toán: Tìm số còn thiếu trên tia số.

Hai số liền nhau trên tia số hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải:

III. Dạng toán: Tìm số liền trước của một số.

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Ví dụ:

Số liền trước của 25 là …

Số liền trước của 48 là …

Giải:

Số liền trước của 25 là 24 (Vì 25 – 1 = 24).

Số liền trước của 48 là 47 (Vì 48 – 1 = 47).

IV. Dạng toán: Tìm số liền sau của một số.

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

Ví dụ:

Số liền sau của 10 là …

Số liền sau của 72 là …

Giải:

Số liền sau của 10 là 11 (Vì 10 + 1 = 11).

Số liền sau của 72 là 73 (Vì 72 + 1 = 73).

V. Dạng toán: Dựa vào tia số để so sánh các số.

Trên tia số, mỗi số (khác 0) lớn hơn các số ở bên trái và bé hơn các số ở bên phải nó.

Ví dụ: Cho tia số như hình vẽ.

Điền dấu (>, <,=) thích hợp vào chỗ chấm.

67 … 70                      72 … 66                      68 … 71

70 … 77                      69 … 65                      75 … 73

Giải:

67 < 70                       72 > 66                         68 < 71

70 < 77                       69 > 65                         75 > 73

Luyện bài tập vận dụng tại đây!