Bài 27: Viết: Ôn chữ hoa A, M, N

I. Hướng dẫn viết chữ hoa A (kiểu 2)

1. Cấu tạo

+ Chữ cỡ vừa cao 5 li; chữ cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược phải.

2. Cách viết 

+ Nét 1 (như viết chữ hoa O): đặt bút ở đường kẻ 6, viết nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút.

+ Nét 2: Từ điểm kết thúc nét 1, lia bút thẳng lên đường kẻ 6, rồi chuyển hướng bút ngược lại để viết nét móc ngược phải từ trên xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ 2.

II. Hướng dẫn viết chữ hoa M (kiểu 2)

1. Cấu tạo

+ Chữ M (kiểu 2) cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 3 nét: nét 1 là nét móc hai đầu trái đều lượn vào trong, nét 2 là nét móc xuôi trái, nét 3 là kết hợp của hai nét cơ bản lượn ngang và cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ phía trên.

2. Cách viết 

+ Nét 1 đặt bút lên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu trái (2 đầu đều lượn vào trong), dừng bút ở đường kẻ 2.

+ Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đoạn nét cong ở đường kẻ 5, viết nét móc xuôi trái, dừng bút ở đường kẻ 1.

+ Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đoạn nét móc ở đường kẻ 5, viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái, dừng bút ở đường kẻ 2.

III. Hướng dẫn viết chữ hoa N (kiểu 2)

1. Cấu tạo:

+ Chữ viết hoa N (kiểu 2) cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 2 nét, giống nét 1 và nét 3 của chữ viết hoa M (kiểu 2).

2. Cách viết:

+ Nét 1: từ điểm đặt bút trên đường kẻ ngang 5, viết nét móc hai đầu trái, hai đầu lượn vào trong, dừng bút ở đường kẻ ngang 2

+ Nét 2: từ điểm đặt bút ở đường kẻ ngang 2, lia bút lên đường kẻ ngang 5, viết nét lượn ngang tạo thành nét thắt nhỏ, viết nét cong phải dừng bút ở đường kẻ ngang 2.

IV. Viết ứng dụng chữ hoa M (kiểu 2)

- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

- Mưa thuận gió hòa

- Muôn người như một