Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

I. Kiến thức cần nhớ

Một số có ba chữ số có thể được viết thành tổng của các trăm, chục, đơn vị.
Muốn viết một số có ba chữ số thành tổng của các trăm, chục, đơn vị em cần xác định giá trị của các hàng trăm, chục, đơn vị.

II. Dạng bài: Viết các số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phương pháp

Bước 1: Phân tích số trước khi viết thành tổng các hàng. 

Em xác định chữ số tương ứng với các hàng trăm chục, đơn vị. 

Bước 2: Viết các số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

- Em viết lần lượt giá trị hàng trăm + giá trị hàng chục + giá trị hàng đơn vị.

- Chú ý: Những hàng có chữ số 0 thì không cần viết. 

Ví dụ: Viết số thành các tổng trăm, chục, đơn vị

a, 568 = ……… + ………… + ………

b, 201 = ……… + ………….

Giải

a, 568 = 500 + 60 + 8

b, 201 = 200 + 1

III. Dạng bài: Tạo lập số có ba chữ số từ các các giá trị của hàng trăm, chục, đơn vị.

Phương pháp

Bước 1: Xác định giá trị của các hàng trăm, chục, đơn vị

Bước 2: Tạo lập số có ba chữ số từ các giá trị cho trước

Ví dụ:

Cứ đủ 100 hạt dẻ, sóc cho vào một giỏ.

Cứ đủ 10 hạt sóc cho vào một túi.

Sóc đã nhặt được ……. hạt dẻ.

Giải

Sóc nhặt được 2 giỏ, như vậy sóc nhặt được 200 hạt dẻ.

Sóc nhặt được một túi như vậy sóc nhặt được 10 hạt dẻ.

Sóc nhặt được 3 hạt dẻ .

Ta có 200 + 10 + 3 = 213.

Sóc nhặt được 213 hạt dẻ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!