LUYỆN CHỦ ĐỀ Các số có bốn chữ số. Số 10 000 - Lớp 3

NHẬN BIẾT (19%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (13%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Lựa chọn loại câu hỏi bạn muốn làm