LUYỆN CHỦ ĐỀ Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức. - Lớp 3

NHẬN BIẾT (15%)

THÔNG HIỂU (15%)

VẬN DỤNG (54%)

VẬN DỤNG CAO (15%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Lựa chọn loại câu hỏi bạn muốn làm