LUYỆN CHỦ ĐỀ Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Lớp 3

NHẬN BIẾT (14%)

THÔNG HIỂU (7%)

VẬN DỤNG (29%)

VẬN DỤNG CAO (50%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện