Chính tả: Hội vật

1. Nghe - viết : Hội vật (từ Tiếng trống dồn lên … đến dưới chân)

2. Tìm các từ :

a) Gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

-   Màu hơi trắng : trăng trắng

-   Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

-   Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b) Chứa các tiếng có vần ưt hhoặc ưc, có nghĩa như sau :

-  Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

-  Người có sức khỏe đặc biệt: lực sĩ.

-  Quẳng đi : vứt bỏ