Tập viết: Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa O, Ô, Ơ cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Tên riêng : Lãn Ông

b) Viết câu :

Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây

Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người.