Chính tả: Bài tập làm văn

1. Nghe – viết:

Bài tập làm văn

     Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

2. Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (kheo, khoeo): … chân

b) (khẻo, khoẻo): người lẻo …

c) (ngéo, ngoéo): …. tay

Trả lời :

a) khoeo chân.

b) Người lẻo khoẻo.

c) ngoéo tay.

3. 

a) Điền vào chỗ trống s hay ?

              Giàu đôi con mắt, đôi tay

        Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

              Hai con mắt mở, ta nhìn

        Cho sâu, cho …áng mà tin cuộc đời.

                                                        Xuân Diệu

Trả lời :

              Giàu đôi con mắt, đôi tay

         Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

              Hai con mắt mở, ta nhìn

         Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

        Tôi lại nhìn, như đôi mắt tre thơ

        Tô quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

        Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên

        Xanh trời, xanh cua nhưng ước mơ …

                                                    Tố Hữu

Trả lời :    

        Tôi lại nhìn, như đôi mắt trẻ thơ

        Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

        Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

        Xanh trời, xanh của những ước mơ …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!