Tập viết: Ôn chữ hoa: M, N

1. Phương pháp :

- Viết chữ M, N cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

- Tên riêng : Mạc Thị Bưởi, Ngô Quyền.

- Câu ứng dụng :

a)     Một cây làm chẳng nên non

   Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

b) Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

   Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.