Tập viết: Ôn chữ hoa N

1. Phương pháp :

- Viết chữ cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

1. Viết tên riêng : Nhà Rồng, Nguyễn Văn Trỗi.

2. Viết câu :

-                                 Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng

                          Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà.

-                                 Nhiễu điều phú lấy giá gương

                           Người trong một nước phải thương nhau cùng.