Tiếng việt: Ôn chữ hoa P

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa P cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Tên riêng : Phan Bội Châu

b) Viết câu :

Phá Tam Giang nối đường ra Bắc

Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam.