LUYỆN CHỦ ĐỀ Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Lớp 4

NHẬN BIẾT (25%)

THÔNG HIỂU (17%)

VẬN DỤNG (42%)

VẬN DỤNG CAO (17%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện