LUYỆN CHỦ ĐỀ Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích – Trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu Lớp 4

THÔNG HIỂU (40%)

VẬN DỤNG (60%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện