LUYỆN CHỦ ĐỀ Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Lớp 4

NHẬN BIẾT (10%)

VẬN DỤNG (90%)



  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện