Các số có sáu chữ số

1. Đơn vị - Chục - Trăm

2. Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn

Viết số: \(432\,\,516\).

Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm mười sáu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!