Chia cho số có ba chữ số

Ví dụ 1:  \(1944:162 = ?\)

Vậy \(1944:162 = 12\).

Ví dụ 2:  \(8469:241 = ?\)

Vậy \(8469:241 = 35\)(dư \(34\)).

Ví dụ 3:  \(41535:195 = ?\)

Vậy \(41535:195 = 213\).

Ví dụ 4:  \(80120:245 = ?\)

Vậy \(80120:245 = 327\) (dư \(5\)).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!