Chia cho số có một chữ số

Ví dụ 1:  \(128472:6 = ?\)

Vậy \(128472:6 = 21412\)

Ví dụ 2: \(230859:5 =  ?\)

Vậy:  \(230859:5 = 46171\) (dư \(4\)).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!