Dấu hiệu chia hết cho 5

1. Ví dụ

2. Dấu hiệu chia hết cho \(5\)

Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\).

Ví dụ:  Các số \(120\,;\,\,135\,;\,\,405\,;\,\,1570\,;\,\,9995\,;\,\,...\) là các số chia hết cho \(5\).

Chú ý:

- Các số không có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì không chia hết cho \(5\).

- Các số có chữ số tận cùng là \(0\) thì chia hết cho cả \(2\) và \(5\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!