Giây, thế kỉ

1. Giây

 

${\bf{1}}$ giờ $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ phút

${\bf{1}}$ phút $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ giây

2. Thế kỉ

${\bf{1}}$ thế kỉ $ = {\rm{ }}{\bf{100}}$ năm

- Từ năm $1$ đến năm $100$ là thế kỉ một (thế kỉ \(I\)).

- Từ năm $101$ đến năm $200$ là thế kỉ hai (thế kỉ \(II\)).  

- Từ năm $201$ đến năm $300$ là thế kỉ ba (thế kỉ \(III\)).

- Từ năm $1901$ đến năm $2000$ là thế kỉ hai mươi (thế kỉ \(XX\)).

- Từ năm $2001$ đến năm $2100$ là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ \(XXI\)).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!