Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

1. Hai đường thẳng vuông góc

2. Hai đường thẳng song song

Luyện bài tập vận dụng tại đây!