Nhân với số có một chữ số

Ví dụ 1: \(241324 \times 2 = ?\)

Vậy: \(241324 \times 2 = 482648\).

Ví dụ 2: \(136204 \times 4 = ?\)

Vậy: \(136204 \times 4 = 544816\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!