Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số:

Số lớn \(=\) (Tổng \(+\)  Hiệu) \(:\, 2\)

Số bé \(=\) (Tổng \(–\) Hiệu) \(:\, 2\)

Ví dụ: Tổng của hai số là \(88\). Hiệu của hai số đó là \(14\). Tìm hai số đó

Bài giải:

Cách 1:

Số lớn là:         \((88 + 14):2 = 51\)

Số bé là:          \(88 - 51 = 37\)

Cách 1:

Số bé là:          \((88 - 14):2 = 37\)

Số lớn là:         \(88 - 37 = 51\)

                                      Đáp số: Số lớn: \(51\) ;

                                                   Số bé: \(37\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!