LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Bầm ơn; Trong lời mẹ hát; Sang năm con lên bay; Luyện tập viết hoa tên cơ quan, đơn vị, tổ chức Lớp 5

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (67%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện