LUYỆN CHỦ ĐỀ Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết câu (Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, bằng cách thay thế từ ngữ hoặc bằng từ nối) Lớp 5

NHẬN BIẾT (9%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (55%)

VẬN DỤNG CAO (9%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện