Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình

Luyện bài tập vận dụng tại đây!