Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo, thống kê

I. Tác dụng của bảng số liệu thống kê

- Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.

- Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của nước ta.

II. Các bước làm một bảng số liệu thống kê

- Bước 1:Xác định những thông tin cần phải tìm kiếm

- Bước 2: Tìm kiếm, thu thập thông tin

- Bước 3: Lập bảng số liệu thống kê dựa trên những thông tin đã thu thập được.

Ví dụ:

Lập bảng thống kê số học sinh của lớp em

Bước 1: Xác định những thông tin cần phải tìm kiếm

Đầu tiên xác định cần phải tìm kiếm các thông tin về số học sinh của từng tổ, số học sinh nữ của từng tổ, số học sinh nam của từng tổ, số học sinh giỏi,khá của từng tổ

Bước 2: Tìm kiếm, thu thập thông tin liên quan

Bước 3: Lập bảng số liệu thống kê dựa trên những thông tin đã thu thập được.

Tổ Số học sinh Học sinh nữ Học sinh nam Học sinh giỏi, tiến tiến
Tổ 1 10 8 2 10
Tổ 2 12 6 6 8
Tổ 3 12 8 4 10
Tổ 4 10 6 4 9
Tổng số học sinh trong lớp 44 28 16 37

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!