LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên Lớp 6

NHẬN BIẾT (33%)

THÔNG HIỂU (47%)

VẬN DỤNG (7%)

VẬN DỤNG CAO (13%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện