LUYỆN CHỦ ĐỀ Các dạng toán phép nhân, chia số nguyên, bội và ước của một số nguyên Lớp 6

NHẬN BIẾT (16%)

THÔNG HIỂU (22%)

VẬN DỤNG (38%)

VẬN DỤNG CAO (24%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện