LUYỆN CHỦ ĐỀ Review 4: Reading điền từ Lớp 6

NHẬN BIẾT (8%)

THÔNG HIỂU (52%)

VẬN DỤNG (36%)

VẬN DỤNG CAO (4%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện