LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (từ giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) Lớp 6

NHẬN BIẾT (40%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (20%)

VẬN DỤNG CAO (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện