Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

I. Ba điểm thẳng hàng

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói là ba điểm thẳng hàng.

Ví dụ:

Ba điểm A, B, C thẳng hàng:

Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

Ví dụ: Ba điểm M, N, P không thẳng hàng

II. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Chú ý:

Với ba điểm A, B,C như hình sau ta có:

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

+ Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!