Ôn tập cuối chương V

I. Hình có tâm đối xứng

Các hình có đặc điểm:

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

 Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của   hình.

II. Hình có trục đối xứng

Các hình có tính chất:

Có một đường thẳng  chia hình thành hai phần bằng nhau mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng  thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Được gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng  là trục đối xứng của nó.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!