Biểu đồ tranh

I. Đọc biểu đồ tranh

1. Lý thuyết

Biểu đồ tranh sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh để biểu diễn dữ liệu

Một biểu tượng (một hình ảnh) có thể thay thế cho một số các đối tượng.

Cách đọc biểu đồ tranh:

Bước 1: Xác định biểu tượng (hình ảnh) có thể thay thế cho bao nhiêu đối tượng.

Bước 2: Lấy số lượng nhân với số thay thế vừa xác định để tìm số liệu cho đối tượng tương ứng.

2. Ví dụ

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của 1 siêu thị điện máy.

Các biểu tượng thay thế cho số lượng ti vi:

 

 

Trong hàng thứ hai:

Năm 2016 có số ti vi là 2.500=1000 ti vi.

Năm 2017: 3.500=1500 ti vi.

Năm 2018: có 500+250=750 ti vi.

Năm 2019: 4.500=2000 ti vi

Năm 2020: 6.500=3000 ti vi 

II. Vẽ biểu đồ tranh

1. Các bước vẽ biểu đồ tranh

Bước 1. Chuẩn bị

- Chọn biểu tượng (hình ảnh) đại diện cho dữ liệu cần biểu diễn.

- Xác định mỗi biểu tượng (hình ảnh) thay thế cho bao nhiêu đối tượng.

Bước 2. Vẽ biểu đồ tranh

- Biểu đồ tranh thường gồm 2 cột:

+ Cột 1: Danh sách phân loại đối tượng thống kê

+ Cột 2: Vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng các đối tượng

- Ghi tên biểu đồ và các chú thích số lượng tượng ứng mỗi biểu tượng của biểu đồ tranh.

2. Ví dụ

Cho bảng thống kê số xe máy bán được trong tháng của một của hàng bằng bảng số liệu:

Màu xe máy

Vàng

Xanh

Đỏ

Trắng

Đen

Số xe bán được

10

20

35

15

25

Vẽ biểu đồ tranh:

Số xe bán được trong tháng 6

Chọn biểu tượng mặt cười làm đại diện cho dữ liệu cần biểu diễn.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!