Các dạng toán về bội chung, bội chung nhỏ nhất

I. Nhận biết và viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

+ Để nhận biết một số là bội chung của hai số, ta kiểm tra xem số này có chia hết cho hai số đó hay không?

+ Để viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các bội của mỗi số rồi tìm giao của các tập hợp đó.

II. Tìm giao của hai tập hợp cho trước

Phương pháp:

 Chọn ra những phần tử chung của hai tập hợp A và B. Đó chính là các phần tử của  A \( \cap \)B.

III. Tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện các bước tìm BCNN để giải bài toán.

IV. Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số.

V. Tìm các bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

+ Tìm BCNN của hai hay nhiều số cho trước.

+ Tìm các bội của BCNN.

+ Chọn trong số đó các ước hoặc các bội thỏa mãn điều kiện đã cho.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!