Các dạng toán về ước chung, ước chung lớn nhất

I. Nhận biết và viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Để nhận biết một số là ước chung của hai số, ta kiểm tra xem hai số đó có chia hết cho số này hay không.

Để viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các ước của mỗi số rồi tìm giao của các tập hợp đó.

II. Bài toán đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

 Phân tích bài toán để đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số.

III. Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện các bước tìm ƯCLN để giải bài toán.

IV. Bài toán đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số

V. Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

+ Tìm ƯCLN của hai hay nhiều số cho trước.

+ Tìm các ước của ƯCLN.

+ Chọn trong số đó các ước hoặc các bội thỏa mãn điều kiện đã cho.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!