Các loại rễ, các miền của rễ

1. Rễ và chức năng của rễ

- Rễ là cơ quan sinh dưỡng của cây.

- Chức năng:

+ Giữ cho cây mọc trên đất.

+ Hấp thu chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng hòa tan.

2. Các loại rễ

- Có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm.

3. Các miền của rễ

- Rễ cây mọc xuống đất gồm có 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.

- Ngoài các cây mọc trong đất còn có các cây mọc trong môi trường nước … những cây mọc trong môi trường nước thì rễ thường không có lông hút mà có các rễ thở.

- Chức năng của từng miền:

Miền chóp rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!