Các thể cơ bản của chất

I. Thể rắn

Thể rắn (solid, kí hiệu là s)

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, chất ở thể rắn có thể gọi là chất rắn.

Đặc điểm:

- Có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định.

- Các hạt liên kết chặt chẽ.

- Rất khó bị nén.

II. Thể lỏng

Thể lỏng (liquid, kỉ hiệu là l)

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, chất ở thể lỏng có thể gọi là chất lỏng.

Đặc điểm:

- Có khối lượng và thể tích xác định.

- Hình dạng không xác định.

- Các hạt liên kết với nhau không chặt chẽ.

- Khó bị nén.

III. Thể khí

Thể khí hay hơi (gas, kí hiệu là g)

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, chất ở thể khí có thể gọi là chất khí.

Đặc điểm:

- Có khối lượng xác định.

- Hình dạng và thể tích không xác định.

- Các hạt chuyển động tự do.

- Dễ bị nén.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!