Đa dạng sinh học

I. Đa dạng sinh học là gì?

- Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số lượng cá thể trong loài và môi trường sống

- Dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học phân chia theo các khu vực: Hoang mạc, vùng đài nguyên, rừng mưa nhiệt đới, vùng ôn đới, rừng lá kim,...

 

 
 
 
 

II. Vai trò của đa dạng sinh học

- Trong tự nhiên:

+ Tạo nên các lưới thức ăn

 

 

+ Bảo vệ đất, nguồn nước, chắn gió, chắn sóng.

 

 

+ Điều hòa khí hậu.